Brzeźnica, Nowe Dwory

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

Atrakcyjna działka otoczona zielenią o łącznej powierzchni ponad 93 ary !

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Nowe Dwory, gmina Brzeźnica.

Płaska działka o łącznej powierzchni 93,38 ary w skład której wchodzą trzy działki :

0,5755 ha: 
w tym 0,2950 ha  9MU.17 (tereny zabudowy mieszkan iowo-usługowej)
0,2244 ha: 
w tym 0,1220 ha  9RM.7 (tereny zabudowy zagrodowej)
0,1339 ha: 
w tym 0,068 ha   9RM.7 (tereny zabudowy zagrodowej)

Działki objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczone symbolem 9MNU.17 oraz 9RM.7

Działka ta jest świetną propozycją dla ludzi ceniących sobie ciszę, spokój oraz przestrzeń.


Treść Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU oznaczone na rysunku planu symbolami: 2MU.1 - 2MU.21, 3MU.1 - 3MU.64, 4MU.1 - 4MU.14, 6MU.1 - 6MU.21, 7MU.1 - 7MU.35, 9MU.1 - 9MU.21 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową nieuciążliwą i rzemiosło nieuciążliwe.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1) budynków i obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2) budynków gospodarczych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

3) garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

4) obiektów magazynowych w zabudowie usługowej;

5) obiektów małej architektury;

6) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;

7) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

8) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;

9) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi związaną.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 13;

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej uchwały;

3) maksymalna intensywność zabudowy: nie większa niż 0,5, za wyjątkiem terenów 6MU.6 i 6MU.21, dla których maksymalna intensywność zabudowy nie może być większa niż 0,35;

4) minimalna intensywność zabudowy: nie mniejsza niż 0,01;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa 50 % powierzchni działki budowlanej, za wyjątkiem terenów 6MU.6 i 6MU.21, dla których maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 35 % powierzchni działki budowlanej;

6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki budowlanej, za wyjątkiem terenów 6MU.6 i 6MU.21, dla których minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 45 % powierzchni działki;

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla terenów mieszkaniowo-usługowych;

8) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w terenach przyległych drogi publicznej klasy KDG, dla których wymagana jest ochrona przed hałasem zgodnie z pkt 7, ustala się:

a) wprowadzenie przez inwestora na działkach budowlanych izolacji akustycznej od źródeł dźwięku – w postaci ekranów lub zieleni ekranującej, z dopuszczeniem wykorzystania odpowiedniej lokalizacji obiektów gospodarczych i garaży, jako elementów ekranujących,

b) w konstrukcji budynków – poprzez zastosowanie rozwiązań zwiększających izolacyjność i odporność na uciążliwość akustyczną;

9) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:

a) dla zabudowy mieszkaniowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal lub jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych,

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami, – co najmniej 1 dodatkowe miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 dodatkowe miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych,

c) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych;

d) dla zabudowy użyteczności publicznej – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe;

10) w granicach terenów 6MU.6 i 6MU.21 obowiązuje zakaz lokalizowania ogrodzeń.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;

2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;

3) wysokość budynków mieszkaniowych, budynków mieszkaniowo-usługowych, usługowych, rzemieślniczych i budynków użyteczności publicznej: nie większa niż 13,0 m, z możliwością przystosowania poddasza do funkcji mieszkalnych;

4) wysokość budynków gospodarczych, garaży i obiektów magazynowych: nie większa niż 8,0 m;

5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;

6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 30 m;

7) dachy nowych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:

a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i zabudowy użyteczności publicznej – od 20º do 45º,

b) dla budynków rzemieślniczych, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu płaskiego;

8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;

9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;

10) w przypadku budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);

11) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki w przypadku budynków usługowych, rzemieślniczych i obiektów magazynowych.
 


§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej RM oznaczone na rysunku planu symbolami: 2RM.1 - 2RM.15, 3RM.1 - 3RM.25, 4RM.1 - 4RM.2, 6RM.1 - 6RM.2, 7RM.1 - 7RM.12, 9RM.1 - 9RM.22 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów i urządzeń usług (w tym usług handlu) oraz produkcji związanych wyłącznie z produkcją rolną lub przetwórstwem rolno-spożywczym;

2) obiektów magazynowych związanych wyłącznie z produkcją rolną lub przetwórstwem rolno-spożywczym;

3) garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym;

4) obiektów małej architektury;

5) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;

6) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym;

7) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;

8) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi związaną.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 13;

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej uchwały;

3) maksymalna intensywność zabudowy: nie większa niż 0,4;

4) minimalna intensywność zabudowy: nie mniejsza niż 0,01;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla terenów zabudowy zagrodowej;

8) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:

a) dla zabudowy mieszkaniowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal lub jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych,

b) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych,

c) dla zabudowy produkcyjnej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2 powierzchni produkcyjnej plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;

2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;

3) wysokość budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych: nie większa niż 13,0 m, z możliwością przystosowania poddasza do funkcji mieszkalnych;

4) wysokość budynków usługowych, produkcyjno-usługowych, produkcyjnych, gospodarczych, garaży i obiektów magazynowych: nie większa niż 14,0 m;

5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;

6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 50 m;

7) dachy nowych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, produkcyjno-usługowych, produkcyjnych, wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:

a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej – od 20º do 45º,

b) dla zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej, produkcyjnej, budynków gospodarczych, garaży i obiektów magazynowych – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu płaskiego;


Zainteresowała Cię ta oferta ? Zapraszamy do kontaktu !

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty POKL-GS-15
Powierzchnia 9 338,00 m²
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Dojazd ASFALTOWA
Otoczenie zabudowa jednorodzinna

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem